02ZP  Životní prostředí      Rozsah: 2+0
2011

Přednášející: R. Bálek
 1. Životní prostředí v ČR a ve světě.
 2. Environmentální problémy, jejich příčiny. Věda. Ekologické principy.
 3. Ekosystémy. Lidská společnost a její dopady na ŽP.
 4. Klima. Udržitelnost biodiverzity.
 5. Potraviny. Půda. Působení škůdců.
 6. Rizika v ŽP a lidské zdraví.
 7. Znečištění ovzduší.
 8. Klimatické změny. Úbytek ozonu.
 9. Vodní zdroje. Znečištění vody.
 10. Bohatství přírody. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.
 11. Zacházení s odpady.
 12. Hluk a vibrace v ŽP.
 13. Elektrická pole. Ionizující záření.
 14. Tepelná a světelná pohoda.
Informace ke zkoušce.