Výňatek ze zásad pro zpracování protokolů měření

Platí pro laboratorní cvičení z předmětu Fyzika I a II (a po zbytek života)

 

Základním kritériem pro vypracování protokolu je, kromě pravdivosti údajů, jednoznačnost. V případě, kdy je možný dvojí výklad některých údajů, je protokol špatně vypracován. Znamená to, že všude musí být popisy veličin, tabulek, grafů ...

 Jednoznačnost znamená dodržet především následující body:

1) Protokol se čte jako encyklopedie a ne jako detektivka. To znamená, že se obvykle vyhledávají stěžejní informace (tabulky, grafy, vzorce ...) a nečte se vždy od začátku do konce. Proto každá jeho ucelená část (tabulky, grafy ...) musí mít samostatnou vypovídací schopnost a není možné pro pochopení např. grafu či tabulky pročíst celý protokol.

2) Úkol měření říká co máme změřit, závěr pak obsahuje odpověď na jednotlivé otázky z úkolu měření včetně naměřených hodnot a chyby (přesnosti) měření. Chybu je nutno udat i v případě, že výsledek vznikl z jedné naměřené hodnoty a nelze tedy použít Gaussovu teorii chyb.

Je-li to potenciálně možné, jsou naměřené hodnoty srovnány s tabulkovými včetně přesné citace pramenů.

3) Chyba měření se udává maximálně na 2 platné cifry.

Protokol obsahuje obvykle tato místa koncentrované informace:

- základní vztahy (vzorce) s popisem veličin a jednotkami

- tabulky

- grafy

- závěr

 

Tabulky:

4) Každá tabulka musí mít popis, který jednoznačně určuje  obsah tabulky. Popis je nad nebo pod tabulkou. Je-li tabulka rozdělena na více stránek, musí na každé stránce začínat hlavičkou.

Pokud protokol neobsahuje souhrnný popis symbolů (slovní  popis veličin) je nutné veličiny, které jsou v tabulce  použity zde opět popsat (čtu to jako encyklopedii).

5) Naměřené hodnoty jsou zapisovány s takovou přesností  (počtem desetinných míst) s jakou byly změřeny. POZOR! Desetinná místa a platné cifry jsou dva nesouvisející pojmy.

6) U popisu veličin jsou vždy též jednotky, bezrozměrná  veličina má jednotky [-]

 

Graf:

7) Musí mít nadpis, z kterého je jasné co graf obsahuje

8) Osy musí být popsány

9) Musí mít označen počátek (nemusí začínat nulou)

10) Přerušení osy se nepoužívá

11) Jestliže je použito lineární měřítko, dělení osy je  rovnoměrné (pořadnice tedy nejsou u každé naměřené  hodnoty)

12) Křivky lze kreslit pouze na plochu vymezenou pořadnicemi  a popisem hodnot

13) Jednotky se píší do hranatých závorek

14) Je-li graf vypracován na milimetrovém papíře, celý musí být na ploše  milimetrového rastru. POZOR! Graf nejsou pouze křivky, ale i veškeré popisy a nadpisy.

15) Graf je rýsován tuší nebo tenkou fixou. Nepoužívá se  obyčejná tužka nebo kuličkové pero (propiska). Toto  platí pro veškeré grafické projevy (grafy, tabulky,  schemata), nejsou-li dělány na počítači.

16) Naměřenými hodnotami se prokládá křivka, nelze tedy  naměřené hodnoty spojit úsečkami (to lze pouze  v případě, že se jedná o kalibrační křivku měřících  přístrojů).

Pozor na to, že výsledky z Q-PRO, Excelu apod. při špatném, většinou implicitním, nastavení neodpovídají požadavkům na technický  graf.

17) Prokládaná křivka začíná na pořadnici první vynesené  hodnoty a končí na pořadnici poslední vynesené hodnoty. Nikdy neprovádíme extrapolaci pakliže to měřící metoda  přímo nevyžaduje.

18) Má-li graf více křivek, musí být jasné co každá křivka  znamená

Použité přístroje:

19) Jsou jednoznačně určeny až na konkrétní přístroj (typ,  měřící ústrojí, přesnost, použité rozsahy, výrobní  číslo... ).

Schémata:

20) Schémata zapojení se kreslí pomocí normalizovaných  značek. Vlastní značku lze použít pouze tehdy, jestliže  normalizovaná značka neexistuje.

 

21) Není-li Vám cokoliv jasné račte se zeptat. Od toho jsme  zde.

Příprava na měření:

1) Každý má písemnou přípravu na měření. Přípravu  si dělá sám za sebe.

2) Každý sám za sebe vypracuje protokol měření.

3) Protokol měření musí mít znaky samostatné práce. Není  tedy možné části, či celý protokol stáhnout ze sítě (vyjma vzoru razítka na titulní stránce a kontroly výsledků na serveru Herodes nebo Aldebaran), nebo jakýmkoliv jiným způsobem převzít. Nikdo rovněž nepožaduje opisování celých stránek ze skript.

4) Výpočetní techniku lze použít pouze tehdy, jestliže  celkovou úroveň zpracování zlepší a zpřehlední (při  zachování znaků samostatné práce). Nepoužívejte počítače,  jestliže Vám ve výsledku přináší problémy.

5) Protokol se odevzdává na následujícím měření při vstupu  do laboratoře. Protokol je možno opatřit razítkem po  skončení měření, popřípadě kdykoliv během 14 dnů mezi  měřeními. Nelze to však provést těsně před zahájením  měření. Neodevzdání protokolu je důvodem k nepřipuštění  k dalšímu měření.

6) Důvodem pro neudělení zápočtu je, jestliže všechny  protokoly nebudou odevzdány před začátkem zápočtového  týdne.

7) Úlohy se nahrazují po dohodě s vyučujícím. Pozor na to,  že obvykle týden až 14 dní před zápočtovým týdnem již  měření končí a úlohy mohou být demontovány. Nelze tak  úlohy odměřit a splnit podmínky zápočtu.

 

V Praze dne 24.2.2003