Úvod do fyziky laserů

přednáší doc. RNDr. Jan Píchal, CSc.

Osnova přednášek

Náměty ke zkoušce:

 1. Holografie a lasery
 2. Použití laserů
 3. Bezpečnost práce s lasery
 4. Užití laserů v lékařství
 5. Pevnolátkové lasery-princip
 6. Emise a pohlcování světla, vytváření inverzní populace
 7. Zesílení svazku a vytváření inverzní populace
 8. Optické rezonátory a účinnost laserů
 9. Spektrální čára a její typické vlastnosti
 10. Metody čerpání, Fresnelovy ztráty, Brewsterův úhel
 11. Odlišnosti pevnolátkových, polovodičových a plynových laserů
 12. Porovnejte výhody a nevýhody jednotlivých skupin laserů
 13. Chemické a excimerové lasery
 14. Lasery využívající tekutá barviva
 15. Atypické druhy laserů (s volnými elektrony, rentgenové lasery aj.)
 16. Vlastnosti laserového záření
 17. Jednotlivé typy pevnolátkových laserů
 18. Ladění laserů
 19. Vytváření krátkých pulsů záření
 20. Porovnejte výhody a nevýhody hlavních způsobů vytváření krátkých pulsů
 21. Mode­locking
 22. Vytváření velmi krátkých vysokovýkonových pulsů
 23. Výběr 2. harmonické
 24. Polovodičové lasery
 25. Přehled plynových laserů
 26. Plynové (atomární) lasery
 27. Plynové (iontové) lasery
 28. Plynové (molekulární) lasery
 29. Stabilizace výstupní frekvence laserů
 30. Divergence svazku a její omezení
 31. Koherence svazku

 1. Light emission, inversion population
 2. Beam intensification and creation of inversion population
 3. Optrical resonators and lasers´ effectivity
 4. Spectral line and its characteristics
 5. Methods of pumping, Fresnel losses, Brewster angle
 6. Holography and lasers
 7. Application of lasers
 8. Safety at work with lasers
 9. Application of lasers in medicine
 10. Principles of solid state lasers
 11. Individual types of solid state lasers
 12. Semiconductor lasers
 13. Overview of gas lasers
 14. Atomic gas lasers
 15. Ion gas lasers
 16. Molecular gas lasers
 17. Dissimilarities of solid state, semiconductor and gas lasers
 18. Compare benefits and disadvantages of individual type of lasers
 19. Chemical and excimer lasers
 20. Dye lasers
 21. Exotic lasers (free electron, x-ray)
 22. Laser radiation characteristics
 23. Laser radiation output frequency stabilization
 24. Beam divergence and methods of its restriction
 25. Beam coherence
 26. Laser „tuning“
 27. Methods of short laser light pulses´ creation
 28. Compare benefits and disadvantages of individual methods of short light pulses forming
 29. Mode­locking
 30. Methods of ultrashort high power pulses formationUŽITEČNÉ ODKAZY:
Historie laserů
Optika a moderní technologie
Lasery využívající svazky nabitých částic
Laserový systém PALS
Aplikace laserů
Obrázky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14