Početní semináře z Fyziky 2 - A0B02PSF2/AD0B02PSF2, (dříve Vybrané kapitoly / Doplňující semináře z Fyziky II)

Cíl: Semináře jsou organizovány pro studenty, kteří:Účast:

Přestože se jedná řádně zapsatelný volitelný předmět, jsou na cvičeních vítáni i "náhodně" příchozí. V případě zájmu můžete navštěvovat cvičení libovolných cvičicích.

Náplň:

Semináře jsou koncipovány jako řízená konzultace k předmětu Fyzika II. Jejich obsah lze po dohodě měnit podle konkrétních potřeb zúčastněných. Níže daný plán je pouze orientační. Hlavní důraz bude kladen na počítání příkladů studenty pod vedením učitelů. Semináře začínají z organizačních důvodů až druhý výukový týden.2. týden: Termodynamické věty, entropie

3. týden: Přenosové děje: difúze, vedení tepla, vedení elektrického proudu, chladič

4. týden: Skládání kmitů, rezonance

5. týden: Vlny - základní pojmy, (rt) a (komega) reprezentace, vlnová rovnice a Fourierova transformace

6. týden: odvození Dopplerova jevu a disperzní jevy

7. týden: Maxwellovy rovnice v integrálním, diferenciálním a komplexním tvaru, skalární a vektorový potenciál

8. týden: Interference, ohyb, odraz a lom vlnění, Fresnelovy vzorce, fotometrie

9. týden: Principy nenewtonovské fyziky

10. týden:  Lorentzova transformace, Heavisideovo pole, čtyřvektory, E2p2c2 + m02c4

11. týden: Schrödingerova rovnice, pravoúhlá jáma

12. týden: Bohrův model atomu, Comptonův jev, fotoefekt

13. týden: Přirozená radioaktivita, dozimetrické veličiny

14. týden: Urychlovače a jejich aplikace