F Y Z I K A II

Zásady bodového hodnocení pro Fyziku 2 a Fyziku 2 pro kybernetiku a měření (k 20.9.2009)

Ve výukovém období semestru lze získat 70 bodů, dalších 30 bodů lze získat u zkoušky.

25 bodů  je minimální počet bodů nutný pro získání zápočtu. Nutnou podmínkou k udělení zápočtu je přijetí všech referátů z laboratorních úloh naměřených podle rozvrhu. Referáty jsou cvičícím přijaty, pokud splňují pokyny pro vypracování referátů, se kterými jsou studenti seznámeni na první hodině laboratorních cvičení. Další podmínky k udělení zápočtu (např. účast na cvičeních) upřesní cvičící.

Body lze získat za

 1. písemky (P) 50 bodů, pro zápočet minimum 20 bodů,

 2. práci na cvičení (C) 20 bodů, pro zápočet minimum 5 bodů.

Přehled o počtu bodů jednotlivých studentů udržují příslušní cvičící, na konci semestru tento stav zapíší do KOSu ve tvaru součet=P+CBodování:

1. písemky

V průběhu semestru se budou psát dvě písemky

Obě písemky proběhnou v hodinách a místnostech, určených přednášejícím, a to pro všechny studenty z příslušné paralelky současně.

Doporučený postup k řešení i opravování příkladů (pro studenty i cvičící):

2. práce na semináři a v laboratorních cvičeních

kladné body: (počet v pravomoci cvičícího)
např. student vypracuje domácí úkol či referát, vyřeší samostatně příklad u tabule, je skvěle připraven na početní cvicení nebo měření atd.
záporné body: (počet v pravomoci cvičícího)
za zásadní neznalosti, zásadní nepřipravenost na měření, atd.

Zkouška:

Součástí zkoušky je otázka zaměřená na laboratorní cvičení.

Nutnou podmínkou pro složení zkoušky je úspěšné vyřešení příkladů. Počet příkladů, které student musí vyřešit, závisí na dosaženém počtu bodů ze semestru.

Při dosažení méně než 35 bodů ze semestru si student nevybírá a musí vyřešit pět zadaných příkladů.

Při dosažení 35 až 44 bodů ze semestru si student vybírá a následně musí vyřešit čtyři příklady z pěti navržených.

Při dosažení 45 až 54 bodů ze semestru si student vybírá a následně musí vyřešit tři příklady z pěti navržených.

Při dosažení 55 až 64 bodů ze semestru si student vybírá a následně musí vyřešit dva příklady z pěti navržených.

Při dosažení 65 a více bodů ze semestru si student vybírá a následně musí vyřešit jeden příklad z pěti navržených.

Témata ke zkoušce (včetně Fyziky 2 pro kybernetiku a měření)

 1. Teplota a její měření, teplotní roztažnost a rozpínavost látek.

 2. Stavová rovnice ideálního plynu.

 3. Teplo, měrné teplo, kalorimetrie.

 4. Maxwellovo rozdělení rychlostí, nejpravděpodobnější, střední a efektivní rychlost.

 5. Vnitřní energie ideálního plynu, ekvipartiční teorém.

 6. Rovnice vedení tepla.

 7. První věta termodynamická, práce a teplo, tepelná kapacita, Cp, Cv.

 8. Vratné děje s ideálním plynem, změny stavových veličin.

 9. Entropie, Carnotův cyklus a jeho účinnost.

 10. Druhá věta termodynamická, různé formulace a jejich souvislosti.

 11. Netlumený harmonický pohyb.

 12. Tlumený harmonický pohyb.

 13. Vynucené kmitání, rezonance.

 14. Skládání harmonických kmitů rovnoběžných a kolmých.

 15. Postupné vlnění v bodové řadě (základní pojmy vlnění, různé tvary popisu).

 16. Stojaté vlnění (vznik, uplatnění v hudbě).

 17. Vlny v prostoru (rovinná a kulová vlna, základní pojmy). Vlnová rovnice.

 18. Superpozice vlnění (interference, grupová rychlost).

 19. Huyghensův princip, difrakce (ohyb) vlnění.

 20. Dopplerův jev.

 21. Zvukové vlnění (rychlost zvuku, závislost rychlosti na teplotě).

 22. Intenzita vlnění, hladiny intenzity.

 23. Maxwellovy rovnice (v diferenciálním tvaru).

 24. Vlnová rovnice pro elmg. vlnění (rychlost vlnění, disperze).

 25. Rovinná postupná elmg. vlna (vlastnosti).

 26. Energie přenášená vlněním, Poyntingův vektor.

 27. Polarizace světla a jevy na rozhraní dvou prostředí.

 28. Interferenční jevy (interference ze dvou štěrbin).

 29. Optická mřížka (základní pojmy a vztahy).

 30. Anizotropních prostředí, dvojlom.

 31. Fermatův princip.

 32. Lorentzova transformace (relativnost současnosti, kontrakce délek, dilatace času).

 33. Relativistické skládání rychlostí.

 34. Relativistická dynamika (závislost hmotnosti na rychlosti, hmotnost a energie).

 35. Čtyřrozměrný prostoročas událostí.

 36. Tepelné záření, absolutně černé těleso.

 37. Fotoelektrický jev (vlastnosti, výklad, využití ).

 38. Bohrův model atomu.

 39. Vlnové vlastnosti částic (de Broglieovy vztahy ).

 40. Schrödingerova rovnice (“časová” i “bezčasová”).

 41. Částice v potenciálové jámě.

 42. Tunelový jev (průchod částice potenciálovou bariérou).

 43. Vodíkový atom podle kvantové mechaniky (kvantová čísla n, l, m ).

 44. Spin. Pauliho princip. Struktura elektronového obalu atomů.

 45. Heisenbergovy relace neurčitosti, příklady.

 46. Lasery a supravodivost.

 47. Atomové jádro – základní pojmy (izotopy, hmotnostní jednotka).

 48. Přirozená radioaktivita (časový zákon, přeměny alfa, beta, gama, aktivita preparátu).

 49. Pohlcování záření látkovým prostředím (jednotky pro dávky záření).

 50. Umělé přeměny atomových jader. Transurany.

 51. Umělá radioaktivita.

 52. Vazbová energie jader.

 53. Štěpení těžkých prvků.

 54. Řetězová štěpná reakce a jaderná energetika.

 55. Termonukleární reakce a energie hvězd.

 56. Subnukleární částice (bosony a fermiony, částice a antičástice, leptony, hadrony a kvarky, typy interakcí).

Doporučné příklady ke zkoušce

Skripta: Pekárek, Murla: Fyzika I - semináře

 1. Termodynamika: příklady: 164, 177, 183, 197, 200, 203, 204, 206, 208, 221

Skripta: Kulhánek, Malinský, Murla, Pekárek, Plocek: Fyzika 2 - semináře

 1. Kmity: příklady: 1-5, 1-6, 1-9, 1-19, 1-21, 1-27, 1-28

 2. Vlny: příklady: 2-1, 2-3, 2-4, 2-7, 2-8, 2-9, 2-40

 3. Elektromagnetické vlny: příklady: 3-9, 3-16, 3-19, 4-1, 4-4, 4-9

 4. Relativita: příklady: 6-8, 6-10, 6-11, 6-22, 6-23

 5. Kvantová fyzika: příklady: 7-1, 7-2, 7-4, 7-6, 7-10, 7-14, 7-18

 6. Jaderná fyzika: příklady: 8-4, 8-7, 8-12, 8-13, 8-14