F Y Z I K A   I

Zásady bodového hodnocení pro Fyziku 1

Ve výukovém období semestru lze získat 70 bodů, dalších 30 bodů lze získat u zkoušky.

25 bodů  je minimální počet bodů nutný pro získání zápočtu. Nutnou podmínkou k udělení zápočtu je přijetí všech referátů z laboratorních úloh naměřených podle rozvrhu. Referáty jsou cvičícím přijaty, pokud splňují pokyny pro vypracování referátů, se kterými jsou studenti seznámeni na první hodině laboratorních cvičení. Další podmínky k udělení zápočtu (např. účast na cvičeních) upřesní cvičící.

Body lze získat za

  1. písemky (P) 50 bodů, pro zápočet minimum 20 bodů,

  2. práci na cvičení (C) 20 bodů, pro zápočet minimum 5 bodů.

Přehled o počtu bodů jednotlivých studentů udržují příslušní cvičící, na konci semestru tento stav zapíší do KOSu ve tvaru součet=P+CBodování:

1. písemky

V průběhu semestru se budou psát dvě písemky

Obě písemky proběhnou v hodinách a místnostech, určených přednášejícím, a to pro všechny studenty z příslušné paralelky současně.

Doporučený postup k řešení i opravování příkladů (pro studenty i cvičící):

2. práce na semináři a v laboratorních cvičeních

kladné body: (počet v pravomoci cvičícího)
např. student vypracuje domácí úkol či referát, vyřeší samostatně příklad u tabule, je skvěle připraven na početní cvicení nebo měření atd.
záporné body: (počet v pravomoci cvičícího)
za zásadní neznalosti, zásadní nepřipravenost na měření, atd.

Zkouška:

Součástí zkoušky je otázka zaměřená na laboratorní cvičení.

Nutnou podmínkou pro složení zkoušky je úspěšné vyřešení příkladů. Počet příkladů, které student musí vyřešit, závisí na dosaženém počtu bodů ze semestru.

Při dosažení méně než 35 bodů ze semestru si student nevybírá a musí vyřešit pět zadaných příkladů.

Při dosažení 35 až 44 bodů ze semestru si student vybírá a následně musí vyřešit čtyři příklady z pěti navržených.

Při dosažení 45 až 54 bodů ze semestru si student vybírá a následně musí vyřešit tři příklady z pěti navržených.

Při dosažení 55 až 64 bodů ze semestru si student vybírá a následně musí vyřešit dva příklady z pěti navržených.

Při dosažení 65 a více bodů ze semestru si student vybírá a následně musí vyřešit jeden příklad z pěti navržených.


Typové příklady

První část příkladů:

Skripta : Fyzika I-semináře, St.Pekárek, M.Murla

Odst.

čísla příkladů

1.1

3, 4, 13, 18

1.3

60

1.4

64, 67,69, 70

1.5

84, 85, 91

1.6

96, 97, 100, 104, 106, 116

3.1

231

3.2

246, 248, 254,257,258

3.3

278, 280, 283, 285

3.4

295, 298, 302, 304, 307, 308, 309

Druhá část příkladů (.pdf)

Předmět Vybrané kapitoly z fyziky je koncipován jako pomoc studentům s pochopením přístupu k řešení fyzikálních úloh.